Gossip9Lanka

GOSSIP 9 LANKA - Underground News from Sri Lanka

Advertisement

Latest Post

Gallery

Follow by Email

ජනප්‍රිය නිළියක මෙන්ම නිරූපිකාවක්ද වන යුරේනි නොශිකා විසින් ප්‍රසිද්ධියේ ගායන තරගයක සුපිරි තරුවක් ලෙස ජග්‍රහණය කල අජිත් වීරසිංහ ගේ ගීතයක් දෝෂ දර්ශනයට ලක්කොට ඇත.

පුවත්පත් සාකච්ජාවකට එක්වෙමින් යුරේනි විසින් සිය ජිවිතයේ අකමැති දේවල් සම්බන්ධව අදහස් පලකරන අතරතුරේ ඇය අකමැතිම ගීතය සම්බන්ධයෙන් දක්වා තිබුනේ මෙවන් අදහසකි.

අකැමැතිම සින්දුවක්?

නව සඳ බැලීම
අභිනව චන්ද්‍ර වර්ෂය සඳහා අප්‍රේල් මස 04 වන සිකුරාදා දින ද, අභිනව සූර්ය වර්ෂය සඳහා මැයි මස 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින ද නව සඳ බැලීම මැනවි.

පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය
අප්‍රේල් මස 12 වන සෙනසුරාදා දින නුගපත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ගා ස්නානය කොට ඉෂ්ට දේවතා අනුස්මරණයෙහි යෙදී වාසය මැනවි.

අලුත් අවුරුදු උදාව
අප්‍රේල් මස 14 වන සඳුදා පූර්ව භාග 07.37 ට අලුත් අවුරුද්ද උදාවෙයි.

පුණ්‍ය කාලය
අප්‍රේල් මස 14 වන සඳුදා පූර්ව භාග 01.13 (අප්‍රේල් මස 14 වන සඳුදා ට එළිවන පාන්දර) සිට අප්‍රේල් මස 14 වන සඳුදා අපර භාග 02.01 දක්වා පූණ්‍ය කාලය බැවින්, අප්‍රේල් මස 14 වන සඳුදා පූර්ව භාග 01.13 ට පළමුව ආහාරපාන ගෙන සියලු වැඩ අත්හැර ආගමික වතාවත්වල යෙදීම ද , පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස තුළ එනම්, පූර්ව භාග 07.37 සිට අපර භාග 02.01 දක්වා පහත දැක්වෙන අයුරු වැඩඇල්ලිම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය ආදී අවුරුදු චාරිත්‍ර විධි ඉටුකිරිම ද මැනවි.

ආහාර පිසීම
අප්‍රේල් මස 14 වන සඳුදා පුර්ව භාග 10.17 ට සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා ලිප් බැඳ ගිනි මොළවා දී කිරි සහ උක් හකුරු මිශ්‍ර කිරිබතක් ද කැවිලි වර්ගයක්ද පිළියෙල කරගැනීම මැනවි.

වැඩඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරිම හා ආහාර අනුභවය
අප්‍රේල් මස 14 වන සඳුදා පූර්ව භාග 11.05 ට සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා සියළු වැඩ අල්ලා, ගනුදෙනු කොට ආහාර අනුභවය මැනවි.

හිසතෙල් ගෑම
අප්‍රේල් මස 16 වන බදාදා පූර්ව භාග 11.16 ට කොළ පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසි දකුණු දිශාව බලා හිසට කොහොඹ පත් ද , පයට කොළොන් පත් ද තබා තෙල් සහ කොහොඹ පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ද ගා ස්නානය කිරිම මැනවි.

රැකීරක්ෂා සඳහා පිටත්ව යෑම
අප්‍රේල් මස 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා පූර්ව භාග 06.16 ට රන්වන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී තල මිශ්‍ර කිරිබතක් සහ හකුරු අනුභව කර බටහිර දිශාව බලා රැකිරක්ෂා සඳහා පිටත්ව යෑම මැනවි.

සැ.යු. ඉහත නැකැත් වේලාවන් දැනට සම්මත ඔර්ලෝසු වේලාවෙන් සකස් කර ඇත්තේ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුග්‍රහය ඇතිව සිංහල අලුත් අවුරුදු නැකැත් කමිටුව විසිනි. මෙම වේලාවන් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ප්‍රදේශවලට නොවෙනස්ව භාවිත කළ හැක.
අනුරාධපුර, ගල්කුලම, කුඩා නෙළුම්කුලම ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසක්‌ තුළ නිධන් හාරමින් සිටි දෙදෙනකු උතුරු මැද ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්‌පති කාර්යාලයේ විශේෂ වැටලීම් ඒකකයේ නිලධාරීන් කණ්‌ඩායමක්‌ විසින් පෙරේදා ( 9 දා) සවස රන් ආලේපිත බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්‌, කුඩා මංජුසාවක්‌ සහ මැණික්‌ ගලක්‌ බවට සැකකරනු ලබන කුඩා ගලක්‌ සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙම වැටලීමේදී අත්අඩංගුවට ගත් එක්‌ සැකකරුවෙකු එම නිවසේ හිමිකරුවා වන අතර කට්‌ටඩියකු ලෙස හඳුන්වා ගත් අනෙක්‌ පුද්ගලයා බදුල්ල ඇටම්පිටිය, නෙලිඅතුගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු බව පොලිස්‌ පරීක්‍ෂණවලදී හෙළිවී තිබේ.

20- 20 f,dal l%slÜ l=i,dkh ch.;a wjia:dfõ l=ud¾ ix.laldr bka§h ms;slre úrdÜ flda,s iu. msáh ueo lsishï idlÉPdjl ksr;jQ w;r th rEmjdyskS udOHfhka m%pdrhjQ miqj lgl;d me;srefka ix.laldr flda,sg lsishï jerÈ fohla lshqjdo hk ielfhks' f*aia nqla yryd fï .ek úúO l;d f.;S ;snqKs'

fï w;r ix.laldr ,xldjg wd miqj bx.%Sis f¾äfhda kd,sldjla jk hia t*atï .=jka úÿ,sh iu. iÔùj ÿrl;k ixjdohlg iyNd.s jQ l=ud¾ ix.laldr fï .ek l;d lr ;snqKd'

l=reúg wfkams~q isgdfkda 
fldaá .Kkla fnokak mgka .kS

moneyfld<U r;akmqr m%Odk ud¾.fha l=reúg ykaÈh wi,ska jeà ;sfnk zzmervhsiaZZ ud¾.h w;=re isÿre ke;sj uy ck;djf.ka msÍ f.dia we;ehs jd¾:d fjhs' tu ud¾.hg lsisu jdykhlg we;=¿ úh fkdyels wdldrhg ck;dj frdla ù bÈßhg .uka lrñka isák nj mejfia' ta" tu ud¾.fha Ôj;a jk l+m%lg odkm;shl=jk ;siai wmafmda keue;s jHdmdßl uy;auhl= úiska jd¾Islj isxy, wjqreoafoa remsh,a fldaá .Kkla ck;dj w;f¾ fnod §u fuu jif¾ § o iqmqreÿ f,i n%yiam;skaod ^10& fmrjrefõ wdrïN lsÍu;a iu.h'

fufia meñKs ck;dj Èjd wdydrh .ekSu i|yd l=reúg ykaÈfha wdmk Yd,dj,g frdla ùfuka tu ia:dj,

කළුබෝවිල ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ චීන ක‍ටු චිකිත්සක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ වෛද්‍ය ප්‍රසාද් දේශප්‍රිය ගේ උපන්දිනය පසුගිය දිනකට යෙදී තිබුණි.

ඊට පෙර දිනයේ ඔහු ඔහුගේ ගුරුවරයා වන ඇන්ටන් ජයසූරිය මහතාට උපහාර උළෙලක්ද පැවැත්වූ අතර එහි පැමිණ සිටි මාධ්‍ය වේදීන්ට යම් බදුනක් සම්බන්දව ප්‍රශ්නයක් පැන නැගී තිබිණ. ඒ යම් කිසි ජෝගුවක් වැනි යමක් තම හිත මිතුරන්ට පෙන්වමින් සහ එය සමග ඡායාරූප වලට පෙනීසිටිමට යාමත් සමගයි.

කෙසේ හෝ එක් පුද්ගලයෙක් එය කුමක්දැයි විමසුවද ඔහු ඒ නිකන් කෝප්පයක් යැයි කියා ලිස්සා ගියද පසුව කල සොයා ගැනිමකදී දැනගන්නට ලැබී ඇත්තේ මෙය තම ලග්නයට අනුව මැනික් ගල් අල්ලා

විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානය වැනි විශේෂ තරගාවලියකට පෙර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමන් මානසිකව ඇඳ දැමීම ගැන කනගාටු වන බව බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළි හිටපු නායකයන් දෙදෙනකු වන මහේල ජයවර්ධන සහ කුමාර් සංග්කකාර කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක දී පැවසීය.

එම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ දී මහේල ජයවර්ධන මෙසේ ද කීවේය.


20-20 ලෝක කුසලාන පරාජයෙන් වියරු වැටුණ ඉන්දියානුවන් පිරිසක් නව දිල්ලියේ ජමා මස්ජීඩ් ප්‍රදේශයේදී යුවරාජ්ට සහ දෝණිට බැණ වදිමින් ලංකා නම සංකේතවත් කරන ලද මඩුවක් ගිනි තබමින් විරෝධය පළ කළ අවස්ථාවේ වීඩියෝවක් පහත දැක්වෙනවා. 
ලංකාව පරදිනවට 40000 ක් ඔට්ටු ඇල්ලු කුමාර
2011 දී ලංකාව දිනාවි යයි කියලා
ලක්ෂ එකහමාරක් පැරදිලාවිස්සයි 20 ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාව ජයගත්දාට පසුදා ඇසුණ කණගාටුදායි ආරංචියක් වූයේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ සුළු පළතුරු ව්‍යාපාරිකයෙකු ලංකාව පරදින බවට රේස් ඔට්ටුවක් තබා එයින් පරාජයවී හදිසි හෘදයාබාධයකින් මරු දුටු පුවතයි.
මෙසේ මියගියේ 52 හැවිරිදි වියේ පසුවූ සන්දගම් පිච්චෙයි කුමාර් නමැති ද්‍රවිඩ ජාතිකයෙකි.


ඔහු 2011 වසරේ ලෝක කුසලානය ලංකාව දිනන බවට ඔට්ටු අල්ලා ඉන්දියාව දිනූ නිසා ලක්ෂ එකහමාරක් පරාදවූ පුද්ගලයෙකි.

විස්සයි විස්ස ක‍්‍රිකට් ලෝක කුසලානය මහේලට සහ සංගක්කාරට ලැබුණු සමුගැනීමේ ත්‍යාගයක් බව ද හින්දු පුවත්පත පවසනවා. අවස්ථා 04කදී ලෝක කුසලාන පෙනී පෙනී ගිලිහි ගිය ශ‍්‍රී ලංකාවට ඊයේ සිය ජයග‍්‍රහණයේ වාරයද අවස්ථා කිහිපයක දී ජයග‍්‍රහණයේ සතුටවිඳි ඉන්දියාවට පරාජයේ වේදනාව විඳින අවස්ථාව ඊයේ උදා වූ බවයි එහි දැක්වෙන්නේ. ඉන්දියාව ලැබු එම පරාජය සම්බන්ධයෙන් වඩාත් පසුතැවෙනු ඇත්තේ යුවරාජ් සිං බවයි ද හින්දු පුවත්පත වැඩිදුරටත් කියා සිටින්නේ.

කෙසේවෙතත් ශී‍්‍ර ලංකාව හමුවේ ඉන්දියාව ලද පරාජයේ වගකීම සිය පුත‍්‍රයාගේ උරහිස් මත පමණක් පැටවීම සාධාරණ නොවන බව යුවරාජ් සිංගේ පියා වන යෝරාජ් සිං පවසනවා. එන්.ඞී.ටී.වී. ප‍්‍රවෘත්ති සේවයට අදහස් දක්වමින් ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටින්නේ

Inside Lanka

Facebook

Advertisement

$2.99 .com at GoDaddy.com! Expires 7/09/13.

Stats